Nhân viên: Nguyễn Thị Hoa là nhân viên kế toán của nhà trường. Cô phụ trách mảng chế độ của các CBGVNV trong nhà trường, cô luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Ban giám hiệu nhà trường phân công.